Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Francúzskou spoločnosťou LA MACHINE A IDEES SAS, s kapitálom

10 000 eur, so sídlom 9 rue Tristan Bernard, 38400 ST MARTIN D’HERES, Francúzsko, zapísanej vo francúzskom obchodnom registri R.C.S. de Grenoble pod číslom 890 614 142, IČ DPH FR39 890 614 142,

email: mozgotrysk@gmail.com

www.mozgotry.sk

https://obchod.mozgotry.sk

(ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke www.mozgotry.sk

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Osobitné dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

5. Celý obsah stránky vrátane fotografií a iného obrazového materiálu je vlastníctvom spoločnosti LA MACHINE A IDEES. Akékoľvek kopírovanie tohto obsahu je bez povolenia vlastníka prísne zakázané.

II.

Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u konkrétneho tovaru na stránke www.mozgotry.sk. Ceny tovaru a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Obrazová dokumentácia umiestnená na stránke www.mozgotry.sk je informatívneho charakteru. Presná charakteristika tovaru alebo služieb je uvedená v popise.

3. Na stránke www.mozgotry.sk sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, ktoré platia len v prípade doručenia v rámci Slovenskej republiky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.

Objednávka

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar alebo službu. Každá objednávka cez stránku www.mozgotry.sk môže obsahovať iba jeden tovar alebo službu. Ak chce kupujúci vytvoriť hromadnú objednávku, musí písomne kontaktovať predávajúceho na mail uvedený vyššie.

3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke sú záväzné a predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť bezhotovostne platobnou kartou. Platba je zabezpečovaná cez bezpečnostnú platformu Stripe.


2. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

3. Podľa druhu objednaného tovaru alebo služby, je zakúpený predmet kupujúcemu dodaný:

- prostredníctvom emailu, pokiaľ ide o produkt: Online escape hra

- na adresu určenú kupujúcim v objednávke pokiaľ ide o produkt: Záhadná pohľadnica. Doručenie tohto tovaru prebieha prostredníctvom Slovenskej pošty. Dodacia lehota je 5 pracovných dní od vystavenia objednávky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné oneskorené dodanie tovaru spôsobené sezónnymi výkyvmi v dodacích lehotách Slovenskej pošty.4. Na žiadosť kupujúceho predávajúci vystaví daňový doklad, ktorý je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  -
  poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy
  - nákup tovaru upraveného podľa požiadavky zákazníka.

 2. Z vyššie uvedeného vyplýva, že zákazík nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zakúpenie:
  - Online únikovej hry z radu BRÄK BOX
  - záhadnej pohľadnice

VII.

Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. novembra 2020, posledná zmena 10. decembra 2020.